Letter from His Holiness Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje (PL)

by Wangdu on 6 November, 2015

Serdecznie gratuluję sukcesu, jakim jest utworzenie Fundacji Karmapa w Europie. Fundację tę uważam za organizację służącą ułatwianiu mojej działalności religijnej, dobroczynnej, edukacyjnej oraz związanych z nimi innych działan na obszarze Europy. Wspiera mnie ona zarówno w spełnianiu zada wynikających z mojej odpowiedzialności, jako przywódcy duchowego, za europejskie ośrodki dharma i ich uczniów, jak i przy innych działaniach i projektach w całej Europie.

Mam nadzieję, że wszystkie o środki dharma w Europie będą mogły współpracować z Fundacją Karmapa, aby dopomóc jej w wypełnieniu jej misji i w ten sposób poprzez nasze działania i inicjatywy nie tylko z sukcesem promować nauczanie Buddy, lecz również – pokój i harmonię w Europie i na świecie. Niezwykle ważne jest, by śmy wspólnie pracowali na rzecz usuwania przeszkód, jakie mogłyby stanąć na przeszkodzie naszym celom religijnym i dobroczynnym.

Chciałbym wyrazić wdzięczno ść wszystkim członkom założycielom oraz personelowi Fundacji Karmapa za pracę i my śli, które włożyli w utworzenie tej organizacji, i modlę się, aby jej wysiłki dla dobra czujących istot przyniosły owoce.

Karmapa Signature